Skip to main content

Evidencia chráneného živočícha – nasledovné pokyny a informácie sa týkajú každého držiteľa chráneného živočícha. Podrobné informácie nájdete aj na stránkach SIŽP. Svoje doklady vybavíte osobne na regionálnych pobočkách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. (informácie na základe kontroly SIŽP u nás zo dňa 10.7.2018).

Povinnosti držiteľa exemplára

Držiteľ exemplárov je povinný na požiadanie orgánu štátnej správy:
 1. preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti,
 2. predložiť evidenciu o exemplároch podľa zákona č.15/2005 Z.z.,
 3. umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie exemplára,
 4. preukázať spôsob nadobudnutia exemplára.
Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.
Podnikateľ, ktorý predáva exempláre, je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne zverejniť:

a. podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.
b. informácie o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č.15/2005 Z.z. alebo Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne, na trhových miestach a burzách; za splnenie uvedených povinností na týchto miestach zodpovedá správca trhoviska alebo organizátor burzy.

https://www.sizp.sk/priroda/cites/rozmyslate-nad-kupou-zivocicha/povinnosti-drzitela-exemplara

Kniha chovu a držby exemplára

Evidenciu v knihe chovu a držby vedie držiteľ živých exemplárov bezstavovcov, rýb a obojživelníkov, okrem exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6. vyhlášky č.24/2003 Z.z.

Podľa §11 ods. 8 zákona držiteľ exemplárov živočíchov zapisuje do knihy chovu:

a. meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára, ak je držiteľom exemplára právnická osoba,

b. novonadobudnuté exempláre živočíchov v deň ich nadobudnutia,

c. každú zmenu v stave exemplárov živočíchov v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstvo exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,

d. vyradenie exemplárov v deň ich vyradenia z držby s uvedením dátumu, dôvodu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa exemplára,

e. dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu, straty, úniku alebo odcudzenia,

f. údaj o pôvode exemplára živočícha uvedený v §12 ods. 1, ak je známy,

g. iný údaj o chove.

Okresný úrad overuje a potvrdzuje správnosť evidencie a pravdivosť údajov pečiatkou úradu, podpisom zodpovedného pracovníka s uvedením dátumu potvrdenia.

https://www.sizp.sk/priroda/cites/rozmyslate-nad-kupou-zivocicha/vedenie-evidencie/kniha-chovu

Vysvetlenie
 1. Pijavica lekárska –Hirudo medicinalis –Hirudo verbena, sa nachádza v zozname CITES chránených živočíchov v kategórii ,,B“. A teda podlieha povinnosti viesť evidenciu nadobudnutia a vyradenia z evidencie.
 2. Na tieto exempláre sa nevzťahuje povinnosť žiadať o evidenčne číslo na Štátnej ochrane prírody SR.
 3. Na tieto exempláre sa nevzťahuje povinnosť mať a vydávať Preukaz o pôvode. (na bezstavovce sa nevzťahuje) (stačí doklad o nadobudnutí) (bloček z pokladne, faktúra, darovacia listina, dedičné konanie) (https://www.sizp.sk/priroda/cites/rozmyslate-nad-kupou-zivocicha/preukazovanie-povodu-exemplara)
 4. Všetky informácie sú na základe zákona: č.15 z roku 2005, paragraf 9,11 a 12, nariadenia 338/97 čl.8
 5. Pozor –Exemplár –znamená, každý kus živočícha, mláďatko aj dospelé vrátane kokónu. Exemplár znamená aj akýkoľvek preparát, výrobok, masť ….. s celým alebo časťou z Pijavice lekárskej. (od 1.januára 2019 dôjde k sprísneniu všetkých daných predpisov, preto je potrebné k tomuto pristúpiť vysoko dôkladne a svedomito a dať si všetky potrebne náležitosti do poriadku, postupne sa budú vykonávať kontroly u každého držiteľa).
Príklady:

Ako postupovať:

 • nemusíte sa nikde registrovať
 • založiť knihu držby exemplára (excel u nás). Slúži len na potreby kontroly SIŽP, nie ako sklad pre daňovú kontrolu alebo podklad pre účtovníka, nezapisuje sa suma
 • starostlivo zaznačiť dátum a od koho ste nadobudli exempláre, zaznačiť aj vlastnú spotrebu, darovanie či úhyn.
 • pri vyradení sa zapisuje celé meno a adresa kupujúceho, to sa nezapisuje ak sa pijavice po aplikácii likvidujú
 • raz za 12 mesiacov je potrebne ísť na miestny okresný úrad : Odbor starostlivosti o životne prostredie, Pracovník ochrany prírody a CITES, a dať si tuto knihu potvrdiť, ak ste to za posledných 12 mesiacov neurobili,
 • spravte tak podľa možnosti čo najskôr
 • bližšie informácie u nás alebo na Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Evidencia chráneného živočícha sa týka každého jeho držiteľa.Na tomto linku si môžete pozrieť ako vypísať knihu chovu a držby: https://www.youtube.com/watch?v=04oDOFkAg0s

STIAHNUŤ AKO PDF (619 kB)