Skip to main content

Musím evidovať chránené živočíchy? Ako?

Povinnosť evidovať chránené živočíchy, ako napr. pijavice lekárske (Hirudo medicinalis), vychádza zo zákona. Pomocou tejto krátkej video ukážky sa pokúsime pomôcť vám splniť si tieto dôležité zákonné povinnosti. Prevedieme vás riadok po riadku tým, ako si splniť povinnosť a správne urobiť záznam v knihe chovu a držby chráneného exemplára. Tiež vám vysvetlíme ako si poradiť s jeho ďalšou evidenciou. V tomto prípade evidenciou pijavice lekárskej.

Dozviete sa:
  • ako správne spraviť záznam chráneného exemplára
  • ako a kde ho zapísať
  • ktoré kolonky na čo použiť
  • v prípade prevádzky, ako sumarizovať dennú aktivitu

Dôležitý údaj pri vypisovaní záznamu chráneného živočícha je aj spôsob nadobudnutia takéhoto živočícha. Môže to byť napr. nadobudnutie exemplára kúpou, kde je v tomto prípade potrebná faktúra. Ak sa jedná o dar, je potrebný doklad v podobe darovacej zmluvy. Ďalším spôsobom nadobudnutia exemplára môže byť – vlastný chov. V prípade dedičstva – je potrebný doklad od notára. Tiež je dôležité, správne zapísať osobné údaje. Do osobných údajov patria: meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo sídlo kupujúceho – v prípade, ak je držiteľom fyzická osoba. Ak je držiteľom exemplára fyzická osoba, alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára.

Povinnosť evidovať chránené živočíchy majú všetci tí, ktorí sú držiteľmi takéhoto živočícha.

Držiteľ exemplárov je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.

V prípade ak si nebudete vedieť poradiť so zápisom vašich chránených živočíchov, alebo sa ocitnete v situácii s ktorou si neviete poradiť – neváhajte osloviť nás. Pomôžeme vám zorientovať sa v danej problematike tak, aby ste nemuseli čeliť legislatíve a konali ste v súlade so zákonom. Kontakt na nás: Radko Legát, 0905 427 848, liecba@hirudo.sk